Photo Daily | October 22 | Dortmund vs Bochum

Dortmund vs Bochum

Photo credit: redia_09 on Flickr, via the Pitch Invasion photo pool.